Et stærkt fagligt fællesskab

Liste 1 har med Tomas Kepler på formandsposten i denne valgperiode stået i spidsen for GL – det arbejde ønsker vi at fortsætte. Liste 1 står for samarbejde mellem alle skoleformer i GL. Sammen er vi stærkest.

Klassisk fagforeningspolitik

Fagforeningsdyder som solidaritet, sammenhold og kollektiv styrke er stadig relevante. Liste 1 vil være medlemmernes garant for, at GL står for klassisk fagforeningspolitik, hvor medlemsinvolvering og solidariske, kollektive løsninger er grundlaget for det faglige arbejde. GL skal arbejde for sammenhold i fagbevægelsen.

En helhedsindsats for ordentlige arbejdsforhold

De foregående års nedskæringer underminerer fortsat i alvorlig grad lærernes engagement og sundhed, og dermed også det faglige niveau. Flere og flere lærere går på nedsat tid for at klare arbejdet. GL skal levere kollektive modsvar; det skal ikke være op til den enkelte at forsøge at overleve på nedsat tid. Vi kræver, at man skal kunne holde til at være gymnasielærer på fuld tid.

GL skal kæmpe for:

*ressourcer til de gymnasiale uddannelser

*en mere jævn arbejdsbelastning

*gennemsigtighed i opgavefordelingen

*ordentlig honorering af merarbejde

*et taxameter, der dækker de reelle omkostninger, fx et klassetaxameter

Vi insisterer på, at man som gymnasielærer har ytringsfrihed, at ikke-fastansatte skal fastansættes efter gældende regler, og at arbejdsgiverne skal tage større ansvar for arbejdsløse gymnasielærere.

Ordnede forhold på erhvervsgymnasiale uddannelser

På erhvervsgymnasierne udmøntes der meget mindre decentral løn end på STX. Det er helt uacceptabelt, at erhvervsgymnasiale læreres lokallønsmidler i stedet bruges til at dække over ressourcepres og ledelsers prioriteringer. Det skal fortsat været en topprioritet for GL at sikre ordentlig lokalløn til ALLE medlemmer. GL’s politik for forbedringer af EUX skal desuden være et vigtigt indsatsområde.

VUC skal sikres

Vi prioriterer GL’s indsats for at sikre bedre vilkår for VUC meget højt. Mange VUC-afdelinger er nu lukningstruede, og GL skal bruge alle midler for at sikre VUC i de kommende år.

Medlemsinddragelse og klar tale

GL’s virke skal være stærkt funderet i medlemsdemokrati og -inddragelse, og Liste 1 vil fortsat prioritere medlemsmøder højt. GL skal søge indflydelse gennem troværdigt samarbejde med alle interessenter. Det kræver, at GL tør tale rent ud om kritisable forhold i sektoren.

For kollektive aftaler

For Liste 1 er såvel centrale som lokale, kollektive aftaler om arbejdstid og løn altid bedre end individualisering. OK​21-resultatet understreger, at lokale arbejdstidsaftaler er et reelt alternativ til tidsregistrering, og Liste 1 arbejder for, at lokale aftaler skal fremmes.

GL skal stå vagt om skolerne, skoleformerne og det frie uddannelsesvalg

Forslag om fælles grundforløb, skærpede adgangskrav til de gymnasiale uddannelser m.v. skal afvises. De nuværende uddannelsesudbud skal sikres i en tid hvor der bliver færre unge at fordele – ikke undermineres yderligere.

Tillid til lærerne – tid til eleverne

God undervisning fremmes gennem tillid til lærernes faglige og pædagogiske kunnen og ordentlig tid til at se den enkelte elev. Mulighederne for meningsfuldt samarbejde i og på tværs af fagene skal opprioriteres, og lærerne skal sikres bedre tid til forberedelse og udvikling af undervisningen. GL skal stå fast på, at kvalitetsundervisning koster, og at uddannelse ikke er en udgift, men en investering.

Skoler skal ikke være virksomheder

Vi kæmper for en demokratisk gymnasieskole med plads til kritisk tænkning og almendannende aktiviteter, og imod en skole med snæver fokus på test, målinger, konkurrenceudsættelse og forsimplet nyttetænktning. Karakterræset er et reelt problem, som vi skal medvirke til at finde løsninger på. Liste 1 er kritisk over for selvejet, fordi det øger uligheden mellem skoler og lærere og undergraver medarbejderdemokratiet.

Fag og læreplaner under pres

Fremmedsprogene er særligt udsatte i bredden, hvor nogle skoler kun opretter få sproghold, og i dybden, hvor fortsættersprogene taber terræn. Der skal afsættes midler til at sikre et bredt udbud af både begynder- og fortsættersprog i hele landet, og til tiltag som gør valg af sprog mere attraktivt. Vi vil også fokusere på, om 2017-reformen har styrket de naturvidenskabelige fag. Og så skal der ryddes op i stoftrængslen i læreplanerne.

Stem på Liste 1

GL skal være aktiv, demokratisk og slagkraftig. Er du enig, og ønsker du, at Tomas Kepler fortsat skal være formand for GL, så stem på Liste 1.