Et stærkt, fagligt fællesskab

Liste 1 har med Annette Nordstrøm Hansen på formandsposten i to valgperioder stået i spidsen for at samle foreningen efter OK13, for at genetablere GL’s troværdighed og tilliden til GL’s ledelse. Vi ønsker fortsat at udgøre GL’s politiske ledelse.

Tættere på medlemmerne – skarpe, klare budskaber
Vores mål har været at bringe GL tættere på medlemmerne og skabe et GL med skarpe, klare budskaber. De mål vil vi fastholde. GL’s virke skal være stærkt funderet i medlemsdemokrati og -inddragelse, og Liste 1 vil fortsat prioritere medlemsmøder højt. GL skal søge maksimal indflydelse, og vi skal samarbejde troværdigt med alle interessenter – dvs at vi skal turde tale rent ud om kritisable forhold i sektoren.

Fagforening classic
Det historiske OK18-forløb viste, at klassiske fagforeningsdyder som solidaritet, sammenhold og kollektiv styrke stadig er bæredygtige. Liste 1 vil være medlemmernes garant for, at GL skal være ”fagforening classic”, hvor medlemsaktivitet og solidariske, kollektive løsninger er grundlaget for det faglige arbejde.

Ja til aftaler
Liste 1 lægger stor vægt på muligheden for at indgå en lokal arbejdstidsaftale. GL’s overenskomst tillader stadig dette alternativ til tidsregistrering.

Nej til individualisering og konkurrenceudsættelse
Under OK18 lagde GL et voldsomt pres for at affeje arbejdsgivernes krav om mere decentral løn og individualisering af de lokale lønforhandlinger. Vores strategiske arbejde og modstand lykkedes, men kravet vil vende tilbage ved OK21. En stemme på Liste 1 er en stemme på et klart nej til arbejdsgivernes lønprojekt. GL skal gå efter at føre energien fra OK18-musketereden videre i et tæt samarbejde med andre organisationer med henblik på at forberede OK21 og bekæmpe nedskæringerne på gymnasierne.

GL skal bekæmpe nedskæringerne med maksimal styrke
Nedskæringerne i sektoren underminerer i alvorlig grad lærernes engagement, sundhed, og dermed også det faglige niveau. Flere og flere lærere går på nedsat tid for at klare arbejdet, og oplever søvnbesvær, hvilket er en klar stressindikator. Nedskæringerne fører til fyringer, hvilket betyder, at den enkelte lærer skal undervise flere elever, og skaber et klima, hvor mange lærere ikke vover at ytre sig kritisk. Desuden oplever ikke-fastansatte lærere stigende vanskeligheder ved at opnå fastansættelse.

GL skal synliggøre nedskæringernes konsekvenser, og levere kollektive modsvar; det skal ikke være op til den enkelte at forsøge at overleve på nedsat tid og sovemedicin.

Forstærket indsats for ordentlige arbejdsforhold
GL skal kæmpe for:
*en mere jævn arbejdsbelastning
*gennemsigtighed i opgavefordelingen
*ordentlig honorering af merarbejde
*et taxameter, der dækker de reelle omkostninger, herunder fx et klassetaxameter

Vi vil også insistere på, at man som gymnasielærer har ytringsfrihed, og at ikke-fastansatte skal fastansættes efter gældende regler.

Gymnasielærere skal have en ordentlig løn – også i en nedskæringstid
På mange skoler betyder nedskæringerne, at de lokale forhandlinger om lønmidler sander til. På erhvervsgymnasierne udmøntes der i forvejen meget mindre decentral løn end på STX. Det er helt uacceptabelt, at lærernes lønmidler skal dække over de forringelser af de gymnasiale uddannelser, som politikerne reelt vedtager gennem nedskæringerne, og at lærere på erhvervsgymnasierne ikke skal have samme del i den decentrale løn.

Tillid til lærerne – tid til eleverne
God undervisning fremmes ved at have tillid til lærernes faglige og pædagogiske kunnen og sikre dem ordentlig tid til at se den enkelte elev. Mulighederne for meningsfuldt samarbejde i og på tværs af fagene skal opprioriteres, og lærerne skal sikres bedre tid til forberedelse og udvikling af undervisningen. GL skal grundlæggende stå fast på, at kvalitetsundervisning koster, og at uddannelse ikke er en udgift, men en investering. Man kan ikke bare få mere for mindre.

En skole for livet, ikke kun for erhvervslivet
Vi kæmper for en gymnasieskole med plads til kritisk tænkning og almendannende aktiviteter, og imod en skole med et snævert fokus på test, målinger, konkurrenceudsættelse, og erhvervslivets interesser. Karakterræset i gymnasiet er et reelt problem, som vi af hensyn til elevernes vel og de gymnasiale uddannelsers dannelsesformål skal medvirke til at finde løsninger på.

Fag under pres
Ved siden af det pres, som alle fag mærker pga nedskæringer, er fremmedsprogene i en særlig situation. Det gælder i bredden, hvor nogle skoler kun opretter ganske få sproghold, og i dybden, hvor fortsættersprogene taber terræn. Løsningen er ikke en kamp mellem fagene om de mest populære studieretninger, men flere midler til at sikre et bredt udbud af både begynder- og fortsættersprog i hele landet. Vi vil desuden have et stærkt fokus på, om 2017-reformen faktisk har styrket de naturvidenskabelige fag.

Stem på Liste 1
GL skal være aktiv, demokratisk og slagkraftig. Er du enig, og ønsker du, at Tomas Kepler skal overtage posten som formand for GL, skal du stemme på Liste 1.