11:55 | 30.9.2015

Efter en weekend i selskab med nye kolleger på GL’s seminar for ikke-fastansatte kan jeg konstatere, at det stadig er rigtig hårdt at være vikar – og at en del formodentlig stadig er vikaransat i strid med overenskomsten.

Tag godt imod de nye
Flere af deltagerne gav udtryk for, at det er ubehageligt ’hverken at være købt eller solgt’, både fordi det giver en usikker økonomi, men også fordi det er svært at knytte sig til elever og kolleger, når man måske kun er på skolen på lånt tid. Flere havde fået en god velkomst af den lokale tillidsrepræsentant eller en mentor, men der var desværre også flere, der oplever at stå meget alene med opgaverne og mærker et voldsomt arbejdspres. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til at sikre, at vores nye kolleger bliver taget varmt imod og får en hjælpende hånd med de første forløb, skolens rutiner osv. – det er tillidsrepræsentanternes og ledelsernes pligt, men vi andre som ’almindelige’ lærere skal selvfølgelig også tage vare om nye kolleger, uanset om de måske blot er på skolen i kortere tid.

Vikarer, der ikke er vikarer
Og så er spørgsmålet også, om alle de vikarer – over 1000 af GL’s medlemmer! – overhovedet skal være vikarer. Overenskomstens §4 slår tydeligt fast, at der kun må ansættes tidsbegrænset i særlige tilfælde, fx hvis man faktisk ér vikar for nogen. Det er erfaringen, at temmelig mange skoler ikke følger de regler. Men det er der heldigvis råd for. GL er i øjeblikket ved at lave den årlige ’beskæftigelsesundersøgelse’, hvor vi får oplysninger fra skolerne om antallet af ansatte osv., og ud fra de tal kan vi blandt andet se, om der er uforholdsmæssigt mange vikaransatte på nogle skoler. Hvis der ér det, tager GL kontakt til skolen og får i nogle tilfælde fastansat nogle af vikarerne. Mon ikke vi også kommer til at se det i år? Jeg tror det – desværre, for det betyder jo, at nogle rektorer bryder overenskomsten og lader lærere gå i usikkerhed om deres job uden grund. Hvis du selv er vikar, så spørg din tillidsrepræsentant.

Det er ikke blevet lettere eller mere overskueligt at være gymnasielærer efter OK13. Derfor har vores nye kolleger god brug for en hjælpende hånd til at finde sig godt til rette i jobbet. Og det gælder særligt vikarerne, fordi de også må slås med usikkerheden i ansættelsen. Pas godt på hinanden.

Jeg har klippet overenskomstens §4 ind herunder.

”§ 4. Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse kan maksimalt ske for ét år ad gangen.

Cirkulærebemærkninger til § 4:

Der skal i videst muligt omfang oprettes tidsubegrænsede stillinger. Skolen/kurset skal kunne dokumentere, at den har sammenstykket det mulige antal tidsubegrænsede stillinger.

Tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud samt tidsbegrænsede projekter og opgaver mv.

Opmærksomheden henledes på:

  1. At almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester mv. ikke kan begrunde tidsbegrænset ansættelse.
  2. Lov om tidsbegrænset ansættelse, herunder at der ikke alene på grund af tidsbegrænset ansættelse må ske forskelsbehandling.
  3. At tidsbegrænset ansættelse i flere på hinanden følgende ansættelsesperioder kan medføre, at ansættelsesforholdet ifølge funktionærretlig praksis alene kan bringes til ophør efter de almindelige regler om opsigelse.

Lærere, der er ansat for et helt skoleår (1. august til 31. juli), bør i god tid gives meddelelse om, hvorvidt ansættelsen forventes at fortsætte det følgende skoleår.”