Jeg har over 21 års erfaring som underviser, heraf 16 år som gymnasielærer på først HTX og HHX i Herning og siden 2012 på Holstebro Gymnasium & HF. Desuden har jeg virket som bl.a. TR i 12 år.
For mig er fagforening lig solidaritet og sammenhold. Begreber som vi bør stå last og brast om, når det fx gælder løn og arbejdsforhold.

Pressede arbejdsforhold dræber arbejdsglæden
Vi oplever, hvordan vi presses på arbejdsforholdene på de arbejdssteder, hvor der ikke er indgået aftaler/forståelser. Presset opleves af mange som en individuel udfordring og giver i flere tilfælde anledning til at kollegaer går ned i løn og ansættelsestid, for derved at kunne honorere en uændret kvalitet i en skævvredet arbejdsportfolio, som, inden nedskæringernes indtog, svarede til lidt mere end fuld tid. I værste tilfælde ender det i lange sygemeldinger.
Tidsregistreringen har vist sig ikke at være et værn, men mere en kontrol af akkorder, som nu sættes af ledelsen uden forudgående dialog med TR og medarbejdere.
GL må i fællesskab med lokale TR arbejde for, at der indgås aftaler om arbejdet, så der atter kommer ordentlige arbejdsforhold ude på skolerne.

Løndannelse er for alle
Løndannelse er for alle uanset køn, alder og faglig profil. Løndannelse bør være kollektiv, så vi ikke efterlader nogen på perronen, hverken lokalt eller i sektoren som helhed.
Erfaringer fra især erhvervsgymnasierne viser at decentral og individuel lønforhandlinger ikke er vejen frem. Her halter lønnen flere steder stadig langt efter.
GL skal arbejder for at forhandlingsretten på lønområdet fortsat ligger hos TR, således at der også fremadrettet er gennemsigtighed i løndannelsen lokalt.
TRs rolle som aftalepartner skal altså styrkes i en tid, hvor ledelserne forsøger at minimere disses indflydelse.
Der er nok at tage fat på.